Reglement

met ingang van 15-07-2008


Welkom bij Allrecipes.nl (de "Website"). Lees deze gebruiksvoorwaarden ("Kennisgeving") zorgvuldig voordat u de Website gebruikt. Door de Website te bekijken of anderszins te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u 13 jaar of ouder bent en akkoord gaat met het privacybeleid van Allrecipes en de voorwaarden in deze Kennisgeving.

Wij behouden ons het recht voor delen van deze Kennisgeving naar eigen goedvinden te allen tijden te veranderen, te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Wij zullen een kennisgeving van dergelijke veranderingen meedelen door de bijgewerkte kennisgeving op onze Website te plaatsen en de hierboven aangegeven"laatste bijgewerkte" datum te veranderen. Deze kennisgeving heeft alleen betrekking op uw toegang tot, uw interactie met en uw gebruik van deze Website en wijzigt op geen enkele manier de voorwaarden van elk ander akkoord dat u zou kunnen hebben met Allrecipes.com, Inc. ("Allrecipes") voor producten, diensten of anderszins. Wij raden u aan om elke keer dat u onze site bezoekt onze Kennisgeving te herzien, om te kijken of deze bijgewerkt is sinds uw laatste bezoek.

Als u nog vragen mocht hebben over het gebruik van de Website, kunt u de Veelgestelde Vragen op onze hulppagina raadplegen. Alle andere vragen of opmerkingen over onze Website moeten gericht worden aan Klantenservice@allrecipes.nl.

Privacybeleid

Allrecipes gelooft sterk in de bescherming van de privacy van de gebruiker. Allrecipes heeft daarom een Privacybeleid aanvaard. De gebruikers van deze Website moeten het Privacybeleid van Allrecipes raadplegen, hetgeen hier beschikbaar is om te bekijken, voordat u informatie verstrekt.

Eigendomsrechten

I. Auteursrechten

Al het Website materiaal, met inbegrip van, zonder beperking, het Allrecipes logo, het ontwerp, de tekst, de grafieken, andere bestanden en de selectie en de rangschikking daarvan (collectief, "Inhoud") zijn of ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN Auteursrecht 2012 Allrecipes.com, Inc., of zijn het volledige eigendom van affiliaties of licentiegevers van Allrecipes. U kunt, uitsluitend om materialen te gebruiken voor informatief, niet-commercieel en persoonlijk gebruik, elektronisch kopiëren en gedeelten van deze Website afdrukken, onder voorwaarde dat u alle auteursrechtelijke en andere eigendomskennisgevingen intact laat. Elk ander gebruik van de Inhoud, met inbegrip van commercieel gebruik, reproductie om redenen anders dan hierboven omschreven, aanpassing, distributie, heruitgave, tentoonstelling of uitvoering, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Allrecipes, is ten strengste verboden.

II. Handelsmerken

"Allrecipes.nl," "Allrecipes," en alle andere handelsmerken op deze Website zijn of handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Allrecipes of haar licentiegevers, en mogen niet worden gekopieerd, nagemaakt of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Allrecipes. Bovendien zijn alle paginatitels, custom graphics, knop-icoons en scripts dienstmerken, handelsmerken en/of het imago van Allrecipes en mogen niet worden gekopieerd, nagemaakt of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allrecipes. Alle andere handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die vermeld worden op de Website zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Allrecipes kan andere patenten, octrooiaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten hebben, die thema's omvatten op elke Webpagina en elk software gedeelte van de Website. Tenzij wij licenties hebben toegekend tot ons intellectuele eigendom in deze Kennisgeving, geeft het feit dat wij u dergelijk Webpagina's of software leveren, u geen enkele licentie tot ons intellectuele eigendom. Eventuele rechten die hierbij niet nadrukkelijk worden verleend zijn voorbehouden.

Hyperlinks

U wordt een beperkt, niet-exclusief recht verleend om een hyperlink te creëren naar slechts de homepage of de recepten homepage van deze Webiste, onder voorbehoud dat een dergelijke link Allrecipes of haar producten of diensten niet afbeeldt op een valse, misleidende, laatdunkende of anderszins lasterlijke wijze. Dit beperkte recht kan te allen tijde worden herroepen. U mag geen framing-technieken gebruiken of toepassen om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie te framen, met inbegrip van afbeeldingen die u vindt op deze Website, de inhoud van een tekst of de layout/ontwerp van een pagina of vorm aanwezig op welke pagina van de Website dan ook, zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Allrecipes. Met uitzondering van zoals hierboven omschreven, wordt u geen enkel recht of geen enkele licentie verleend, door implicatie, estoppel of anderszins, in of onder een patent, handelsmerk, auteursrecht of eigendomsrecht van Allrecipes of derden.

Informatie en diensten van derden

Allrecipes kan hyperlinks leveren naar sites zoals zoekmachines en de inhoud van derden ("Inhoud van Derden") als een dienst voor diegenen die geïnteresseerd zijn in deze informatie. Allrecipes houdt geen toezicht op en heeft geen invloed op de Inhoud van Derden. Allrecipes onderschrijft geen Inhoud van Derden, noch neemt zij deze over en kan de nauwkeurigheid of volledigheid daarvan niet waarborgen. Allrecipes garandeert de nauwkeurigheid niet van enige informatie inbegrepen in de Inhoud van Derden, en neemt geen verantwoordelijkheid op zich om de Inhoud van Derden te actualiseren of te herzien. De gebruikers gebruiken deze hyperlinks en de hierin opgenomen Inhoud van Derden op eigen risico.

Inzendingen

Door de inzending, openbaarmaking of aanbieding van een recept, bespreking, foto, afbeelding, video, "favorieten"-lijst, opmerkingen, feedback, briefkaarten, suggesties, ideeën, aantekeningen, tekeningen, concepten en andere informatie, inhoud of materiaal of een ander item (elk van deze, een "Ingezonden Item") aan Allrecipes, hetzij online of offline en hetzij wel of niet op verzoek van Allrecipes, verleent u hierbij aan Allrecipes een onherroepelijk, niet-exclusief, oneindig, wereldwijd en royalty-loos recht en licentie om uw Ingezonden Item en alle auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken of andere intellectule eigendomsrechten hierin te gebruiken, tentoon te stellen, in publiek op te voeren, te wijzigen, weer te geven, uit te geven, te verspreiden, er afgeleide werken van te maken, sublicenties te verlenen, en anderszins commercieel of niet-commercieel te exploiteren, op welke wijze of op welk bestaand medium of naderhand ontwikkeld medium dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot print, film of elektronische opslagapparatuur), zonder enige vergoeding in welke vorm dan ook aan u of aan derden.

U vertegenwoordigt en garandeert hierbij (a) dat u al het noodzakelijke recht, de macht en de bevoegdheid hebt om de licentie die hierin nader omschreven wordt te verlenen aan uw Ingezonden Item, en (b) dat uw Ingezonden Item geen enkel auteursrecht, handelsgeheim, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van derden schendt, misbruikt of overtreedt. Op kosten van Allrecipes zult u alle verdere acties ondernemen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opmaken van beëdigde verklaringen en andere documenten) op redelijk verzoek van Allrecipes, om de verleende licentie van uw Ingezonden Item te verwezenlijken, te perfectioneren en te bevestigen zoals hierin nader omschreven.

De publicatie of het gebruik van een Ingezonden Item geschiedt naar eigen goeddunken van Allrecipes en Allrecipes is niet verplicht om een Ingezonden Item te publiceren of te gebruiken. Als uw Ingezonden Item op de Website gepubliceerd, gebruikt en/of geplaatst wordt of anderszins gebruikt wordt door Allrecipes, kunnen wij uw naam noemen in samenhang met een dergelijke publicatie, plaatsing of gebruik. Door een Ingezonden Item in te zenden, openbaar te maken of aan te bieden, verleent u hierbij Allrecipes het recht uw naam te gebruiken in verband met de publicatie, het gebruik of de plaatsing van uw Ingezonden Item. U moet uw volledige naam en e-mail adres vermelden samen met uw Ingezonden Item, zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval wij vragen mochten hebben over uw Ingezonden Item; echter alleen uw naam en niet uw e-mail adres zullen gepubliceerd worden samen met uw Ingezonden Item.

Gebruikersgedrag

Deze Website kan discussieforums bevatten of andere interactieve gebieden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aanplakborden en receptenbestanden en uitwisselingsgebieden. Al deze forums en interactieve gebieden mogen alleen voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. U bent als enige verantwoordelijk voor het materiaal dat u uploadt of opstuurt naar de discussieforums van deze Website. U gaat ermee akkoord de Website niet voor een van de volgende zaken te gebruiken:

1. Het uploaden, plaatsen, e-mailen, uitzenden, distribueren of anderszins een bericht, informatie, tekst of ander materiaal ("Materiaal") publiceren dat wij onwettig, schadelijk, smadelijk, onrechtvaardig, lastelijk, obsceen, vulgair, pornografisch, onfatsoenlijk, schunnig, dreigend, inbreukmakend op de privacy of de publiciteitsrechten, beledigend, haatzaaiend, hatelijk of racistisch, etnisch of anderszins afkeurenswaardig achten;

2. Het uploaden of het uitzenden van Materiaal dat een misdrijf of het aanmoedigen van een misdrijf zou zijn, de rechten van een partij schenden of dat anderszins een aansprakelijkheid zou creëren of een lokale, staats-, nationale of internationale wet zou schenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de reglementen van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, de regels van een effectenbeurs zoals de New York Stock Exchange, de American Stock Exchange of de NASDAQ;

3. Het uploaden, e-mailen, uitzenden of anderszins verkrijgbaar maken van Materiaal dat een patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of een ander intellectueel of eigendomsrecht van een partij zou kunnen schenden;

4. Zich voordoen als een persoon of entiteit of anderszins uw affiliatie valselijk vertegenwoordigen met een persoon of een entiteit;

5. Het distribueren, publiceren en het verkrijgbaar maken van ongevraagde of niet toegestane promoties, reclame of werving voor fondsen, goederen of diensten, met inbegrip van junkmail, spam en kettingbrieven zonder schriftelijk toestemming van Allrecipes;

6. Op welke manier dan ook schade toebrengen aan minderjarigen; of

7. Het uploaden, plaatsen, uitzenden of het anderszins verkrijgbaar maken van Materiaal dat software-virussen bevat of andere computercodes, bestanden, of programma's ontworpen om computer-sofware of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, vernietigen of de functionaliteit daarvan te beperken.

Vrijwaringsclausule

DEZE WEBSITE EN DE INHOUD DAAROP VERKRIJGBAAR WORDEN GELEVERD OP BASIS VAN "ZOALS ZE ZIJN" EN "ALS ZODANIG VERKRIJGBAAR" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ NADRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, EN U GAAT AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN/OF DE INHOUD DAARVAN OP UW EIGEN RISICO IS. ALLRECIPES VERWERPT ALLE GARANTIES, NADRUKKELIJK OF STILWIJGEND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL OF NIET-STRIJDIGHEID. ALLRECIPES VERTEGENWOORDIGT OF GARANDEERT NIET DAT DE MATERIALEN OP DEZE WEBSITE CORRECT, COMPLEET, BETROUWBAAR, ACTUEEL OF FOUTLOOS ZIJN. ALLRECIPES VERTEGENWOORDIGT OF GARANDEERT NIET DAT DEZE WEBSITE OF DE SERVER(S) ZONDER VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZIJN. U ERKENT DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE INHOUD DAARVAN OP UW EIGEN RISICO IS.

Allrecipes behoudt zich het recht voor om gedeelten of de gehele Inhoud van deze Website te allen tijde zonder waarschuwing vooraf te veranderen. De verwijzing naar producten, diensten, processen of andere informatie volgens handelsnaam, handelsmerk, fabrikant en leverancier of anderszins staat niet gelijk met of impliceert geen endossement, sponsoring of aanbeveling door Allrecipes.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL ALLRECIPES OF HAAR AFFILIATIES, BESTUURSLEDEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, SPECIALE, TOEVALLIGE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ANDERE SCHADE VAN ANDERE AARD, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEBRUIKSDERVING, WINSTVERLIES OF GEGEVENSVERLIES, HETZIJ VOORTVLOEIEND UIT EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ONACHTZAAMHEID), OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBONDEN MET HET GEBRUIK, OF ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK, VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD DAARVAN, OF VIA TOEGANG TOT DEZE WEBSITE, ZELFS ALS ALLRECIPES GEWAARSCHUWD WERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE. Sommige jurisdicties laten de beperking of uitzondering van aansprakelijkheid of gevolgschade niet toe, dus is het mogelijk dat sommige hierboven vermelde zaken niet op u van toepassing zijn.

Schadeloosstelling

U gaat akkoord met de verdediging, vergoeding en schadeloosstelling van Allrecipes en haar affiliaties, bestuursleden, directeuren, agenten, leveranciers en licentiegevers van en tegen enkele of alle claims, schade, kosten en uitgaven, met inbegrip van honoraria van advocaten, voortvloeiend uit en in verband met uw gebruik van de Website of Materialen of Inzendingen die u levert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, claims van derden dat Materialen of Inzendingen dergelijke rechten of interesses van derden overtreden of schade berokkenen.

Verwijdering en openbaarmaking

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om Materiaal of Inzendingen te allen tijde en om welke reden dan ook te verwijderen, te elimineren, te vernietigen of uit te wissen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot Materiaal en Inzendingen die wij ongepast achten of waarvan wij denken dat deze ons aansprakelijk zouden kunnen maken. Wij kunnen toegang krijgen tot transactieinformatie omtrent uw gebruik van onze Website en elk ander Materiaal en Inzendingen door u ingezonden via of in verband met onze Website en deze gebruiken en openbaar maken, voor zover in de wet toegelaten, om aan de wet te voldoen (bijv. een wettige dagvaarding); om het op gang brengen, genereren, factureren en innen van onze producten en diensten; om het beschermen van onze eigendomsrechten of om de gebruikers van onze Website te beschermen tegen frauduleus, misbruikmakend of onwettig gebruik van onze Website. INDIRECTE OF OPZETTELIJKE SCHENDINGEN VAN DEZE KENNISGEVING OF ELK ANDER AANVERWANT BELEID, RICHTLIJN OF AKKOORD EN WERKELIJKE OF OPZETTELIJKE SCHENDINGEN DOOR EEN DERDE NAMENS U HANDELEND, ZULLEN WORDEN BESCHOUWD ALS SCHENDINGEN VAN DIT AKKOORD DOOR U.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zullen worden bepaald door en zullen geïnterpreteerd worden door de wet van de staat Washington, ongeacht enig tegenwerkend feit van haar beginselen met betrekking tot toepasselijk recht. U gaat akkoord dat elke strafvordering of in billijkheid van of in verband met deze voorwaarden alleen ingediend zal worden in de staat en de federale rechtbank die zich bevindt in King County, Washington, en u stemt hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijke in en levert zich over aan de exclusieve jurisdictie van deze rechtbanken met betrekking tot elke rechtzaak, strafvordering of procedures die voortvloeien uit deze Kennisgeving.

Opzegging

Allrecipes behoudt zich het recht voor om uw licentie om deze Website te gebruiken, zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken en te allen tijde te beëindigen, te blokkeren of om toekomstige toegang en gebruik van deze Website te voorkomen, en om Materiaal en Inzendingen te verwijderen en te elimineren.

Scheidbaarheid

Als een voorziening van deze Kennisgeving onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar geacht zal worden, dan zal die voorziening scheidbaar geacht worden en zal deze de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de overige voorzieningen niet beïnvloeden.

Auteursrechtklachten

In navolging van Titel 17, Amerikaans Wetboek (United States Code), sectie 512(c)(2), moeten notificaties van geclaimed auteursrecht naar de Aangewezen Agent van de Dienstenverlener gezonden worden.

Notificaties moeten worden gezonden naar de volgende Aangewezen Agent:

Dienstenverlener: Allrecipes

Naam van de Agent aangewezen om de notificatie van de geclaimde overtreding te ontvangen: Monica Williams

Volledig adres van de aangewezen Agent waarnaar de Notificatie gezonden moet worden: 413 Pine Street, Suite 500, Seattle, WA 98101

Telefoonnummer van de Aangewezen Agent: 206.292.3990

Faxnummer van de Aangewezen Agent: 206.436.7406

E-mail adres van de Aangewezen Agent: dcma@allrecipes.com

Om van kracht te worden moet de notificatie een schriftelijke communicatie zijn die de volgende zaken omvat:

1. Een fysieke of elektronische handtekening van een bevoegde persoon die handelt namens de eigenaar van een beweerde schending van een exclusief recht;

2. Identificatie van het auteursrechtelijke werk dat geschonden blijkt te zijn, of, als meerdere auteursrechtelijke werken op een enkele online site gedekt worden door een enkele notificatie, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;

3. Identificatie van het materiaal waarvan geclaimed dat deze geschonden wordt of het doelwit van een geschonden activiteit en dat verwijderd moet worden of waarvan de toegang ongedaan moet worden, en informatie dat redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;

4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen de aanklagende partij te benaderen, zoals een adres, telefoonnummer, en, indien aanwezig, een elektronisch e-mail adres alwaar de aanklagende partij kan worden benaderd;

5. Een verklaring dat de aanklagende partij een oordeel te goeder trouw heeft dat het gebruik van het materiaal op de wijze die aangeklaagd wordt, niet geautoriseerd wordt door de auteursrechteigenaar, zijn agent, of de wet; en

6. Een verklaring dat de informatie in de notificatie correct is, en onder straffe van meineed, dat de eiser gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een beweerde schending van een exclusief recht.

Wij hebben de mogelijkheid om onze gebruikers te informeren over een claim van een auteursrechtschending door middel van een algemene kennisgeving op onze Website, een e-mail aan een gebruiker die in onze administratie staat, of via een schriftelijke communicatie via de post aan het adres van een gebruiker die in onze administratie staat. Allrecipes kan, naar eigen goeddunken, de bevoegdheid beëindigen van gebruikers die herhaalde inbreukmakers zijn.

Contact

Als u vragen mocht hebben over deze juridische kennisgeving, de praktijken van deze Website of uw ervaringen met deze Website, neem dan contact met ons op via Klantenservice@allrecipes.nl.

Geschiedenis

Recent bekeken


Recent gezocht